Regulamin

Regulamin

 

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego digitalgrow.pl (dalej: Sklep), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca –Digital Grow Sebastian Kałuża, z siedzibą w Katowicach, ul. Bolesława Krzywoustego 4/1, NIP 6262857957, REGON 520952637.
 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym digitalgrow.pl, za pośrednictwem którego dokonuje się sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która składa Zamówienie lub korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 4. Umowa– umowa sprzedaży Produktów zgodnie z Zamówieniem, zawierana przez Strony na odległość w języku polskim.
 5. Produkt – e-booki, realizacje video i szkolenia oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 6. Zamówienie– procedura prowadząca do zawarcia Umowy poprzedzona wyborem Produktu oraz formy płatności.

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez umożliwienie Klientom złożenia Zamówienia w Sklepie.
 2. Produkty dostępne w Sklepie to: e-booki, realizacje video oraz szkolenia.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz cookies.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, nie naruszający praw i dobra osób trzecich.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.
 2. Klient nie ma możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku e-booków po ich zakupie.
 3. W przypadku realizacji video i szkoleń, Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Sprzedawcę.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji w przypadku niewłaściwego wykonania usługi przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany na stronie Sklepu.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail, z którego przyszła reklamacja.

VII. Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 roku.